Privacyverklaring

Fotojacht fotografie, gevestigd in Lochem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

T: +31 647 77 4646
E:
infos@fotojacht.nl
W:
https://fotojacht.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fotojacht fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Fotojacht fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- Portret

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fotojacht fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Evt. verzending van een Nieuwsbrief
- Te bellen dan wel e-mailen indien dit nodig is, om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
- Om goederen en diensten te kunnen uitleveren.
- Fotojacht fotografie verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Fotojacht fotografie neemt geen geautomatiseerde besluiten ten aanzien van verwerkingen over zaken, die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bij voorbeeld een medewerker van Fotojacht fotografie) tussen zit.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?
Fotojacht fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Algemene persoonsgegevens: voor de duur van de opdracht en de afwikkeling daarvan, eventueel te verlengen voor toezending van een nieuwsbrief, waarvoor u zich te allen tijde kunt afmelden.
- Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: 1 jaar volgend op het jaar waarin deze zijn vastgelegd, waarna de gegevens worden gearchiveerd en uitsluitend nog op jouw verzoek worden benaderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fotojacht fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met partijen die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fotojacht fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of andere vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Fotojacht fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk doen op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fotojacht fotografie en hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computer- bestand naar jou of naar een andere, door jou genoemde organisatie , te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar infos@fotojacht.nl. Om er zeker van te zijn, dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een copie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Gelieve in deze copie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op jouw verzoek.
Fotojacht fotografie wil je er tevens op wijzendat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fotojacht fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via infos@fotojacht.nl